Kết Quả Bầu Cử của Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Clifton trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia

Kết Quả Bầu Cử Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Clifton trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020
Thị Trấn Clifton tron Tiểu Bang Virginia
Bầu Tổng Tuyển Cử
Thứ ba, ngày 19 tháng 5, 20202020 May Town General

Unofficial Results
Virginia Department of Elections > Election Results > 2020 May Town General > CLIFTON

Mayor (CLIFTON) Results by Precinct
2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
William R. Hollaway 37 97.37%
Write In 1 2.63%

Last Modified on 05/19/2020 08:02 PM

Member Town Council (CLIFTON) x5 Results by Precinct
2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Melissa J. Milne 30 20.55%
Regan P. McDonald 32 21.92%
Darrell D. Poe 20 13.70%
Stephen R. Effros 29 19.86%
Patrick L. Pline 31 21.23%
Write In 4 2.74%
Last Modified on 05/19/2020 08:02 PM

Page generated on 05/21/2020 07:45 AM
https://results.elections.virginia.gov/vaelections/2020%20May%20Town%20General/Site/Town/CLIFTON/Index.html