Kết Quả Bầu Cử của Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia

Kết Quả Bầu Cử Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020
Thị Trấn Vienna trong Tiểu Bang Virginia
Bầu Tổng Tuyển Cử
Thứ ba, ngày 19 tháng 5, 20202020 May Town General

Unofficial Results
Virginia Department of Elections > Election Results > 2020 May Town General > VIENNA

Mayor (VIENNA) Results by Precinct
2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Howard J. Springsteen 870 24.07%
Pasha M. Majdi 1,180 32.64%
Linda Jane Colbert 1,562 43.21%
Write In 3 0.08%
Last Modified on 05/19/2020 08:03 PM

Member Town Council (VIENNA) x3 Results by Precinct
2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Charles L. “Chuck” Anderson 1,430 14.81%
Ray S. Brill, Jr. 1,486 15.39%
Roy J. Baldwin 1,263 13.08%
David N. Patariu 1,221 12.65%
Chris P. Wright 1,273 13.19%
Andrea Kristin Dahl 1,344 13.92%
Ed A. Somers 1,562 16.18%
Write In 75 0.78%
Last Modified on 05/19/2020 08:03 PM

Page generated on 05/21/2020 07:45 AM
https://results.elections.virginia.gov/vaelections/2020%20May%20Town%20General/Site/Town/VIENNA/Index.html