Các văn phòng hành chính của quận Fairfax sẽ đóng cửa trong ngày lễ Juneteenth vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020

SOURCE Fairfax County, Virginia Các văn phòng hành chính của quận Fairfax sẽ đóng cửa trong ngày lễ thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020 Chính quyền quận Fairfax để quan sát ngày lễ thứ sáu ngày 19 tháng 6, các văn phòng sẽ đóng cửa Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Giám đốc […]