Office for Children (OFC) đang xin quyên góp những nguồn cung cấp thiết yếu cần thiết cho vệ sinh từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020


Theo tin Google translation trên trang mạng Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia
Nguồn cung cấp thiết yếu cần thiết cho các chương trình chăm sóc trẻ em

Office for Children (OFC) đang tìm kiếm sự đóng góp để hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ em trên toàn quận trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho trẻ em và gia đình. Các nguồn cung cấp được quyên góp sẽ hỗ trợ thực hành vệ sinh lành mạnh và giúp các trung tâm chăm sóc trẻ em và các chương trình chăm sóc trẻ em gia đình duy trì một môi trường trong sạch và lành mạnh.

Cụ thể, OFC đang tìm kiếm những nguồn cung cấp thiết yếu này:

Xà phòng rửa tay
Khăn giấy
Giấy vệ sinh
Khăn lau khử trùng
Thuốc xịt khử trùng
Chất tẩy trắng
Nước rửa tay sát khuẩn
Găng tay dùng một lần

Đóng góp sẽ được thu thập từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Để quyên góp, hãy truy cập www.bit.ly/OFC_Supplies . Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.fairfaxcounty.gov/OFC .
The Office for Children (OFC) is seeking donations to support child care programs countywide in providing essential services to children and families. Donated supplies will support healthy hygiene practices and help child care centers and family child care programs maintain a clean and healthy environment.

Specifically, OFC is seeking these essential supplies:

Hand soap
Paper towels
Toilet paper
Disinfectant wipes
Disinfectant spray
Bleach
Hand sanitizer
Disposable gloves
Diapers
Donations will be collected from June 17 through July 31, 2020. To donate, visit www.bit.ly/OFC_Supplies. For more information, visit www.fairfaxcounty.gov/OFC.
http://survey.constantcontact.com/survey/a07eh3nt3s8kae13sko/a01aqkbqwdmn2/questions