Phóng Sự Hình Ảnh Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016 Tại Hart Senate Office Building


GerryConnollyDC051116

Dân biểu Gerald Connolly
BarbaraComstockDC051116

Dân biểu Barbara Comstock