Chương Trình 1259 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Chương trình lần thứ 1259 do THVNHTĐ thực hiện hàng tuần sau phần tin tức là Buổi Phóng Đặc Biệt Hội Quân Nhân Nguời Mỹ gốc Việt về học bổng, bữa tiệc Gala và những sinh hoạt trong tương lai của hội.
1. Tin Tức :

2. Phóng vấn đặc biệt :
Phúc THVNHTĐ