Chương Trình 1261 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Chương trình Truyền Hình lấn thứ 1261 sau phần tin tức là phóng sự lễ mãn khóa Lớp Hè Tiếng Việt 2016 ngày thứ năm 4/8/ 2016 tại Robert E. Lee HS Springfield Virginia.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ