Free Flu Shot on Sunday October 23 in 2016


Theo nguồn tin trên mạng của Câu Lạc Bộ Văn Học & Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn

Câu Lạc Bộ Văn Học & Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn
Nhà Việt Nam
Địa chỉ thư tín: 3701 Rose Ln., Annandale, VA 22003
Địa chỉ sinh hoạt: 308 Hillwood Ave., Falls church, Va 22046
Phone: 240-401-8698; 240-688-2024; 703-622-2507 – E-mail: nhavnhtd@gmail.com Website: www.VNLAC.ORG – CFC# 37953 – United Way #8423
freeflushotflyer102316