Giải Trình Về Trái Phiếu Giao Thông Vận Tải


Theo tin Quận Fairfax

Câu hỏi để Bỏ Phiếu

Liệu Ban giám sát Quận Fairfax, Virginia, có thể thỏa thuận một khoản nợ,
mượn tiền và phát hành trái phiếu, bổ sung cho khoản trước đây để xây
công viên và các cơ sở công viên với khoản tiền tổng cọng tối đa là
$120,000,000 để tài trợ cho phần đóng góp của Quận Fairfax, theo Cơ Quan
Giao Thông Khu Vực Đô Thị Washington, chi phí xây dựng, xây dựng lại, cải thiện
và phát triển công trình giao thông trong khu vực đô thị Washington, và tài trợ các
công trình liên quan đến phát triển xa lộ chính và phụ, và công trình phụ trợ liên
bang không

Giải Trình

Luật Virginia cho phép chính quyền quận Fairfax được vay tiền để mua đất và xây
dựng các dự án bằng cách phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung. Trái phiếu nghĩa
vụ chung được bán cho các nhà đầu tư, và trái phiếu được trả lại dần tùy theo
doanh thu tương lai của Quận. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu được sử dụng
để tài trợ cho nhiều dự án của Quận. Nguồn tài chính trái phiếu cho phép chi phí
cho các dự án của Quận được trả lại trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi phát
sinh khoản nợ này, Cử tri của Quận phải ủy quyền cho Quận được vay các khoản
tiền này.

Trưng cầu dân ý này hỏi cử tri quận Fairfax liệu Ban giám sát Quận Fairfax,
Virginia, có thể thỏa thuận một khoản nợ, mượn tiền và phát hành trái
phiếu với khoản tiền tổng cọng tối đa là $120,000,000 để tài trợ cho phần
đóng góp của Quận Fairfax theo Cơ Quan Giao Thông Khu Vực Đô Thị
Washington, chi phí xây dựng, xây dựng lại, cải thiện và phát triển công trình giao
thông trong khu vực đô thị Washington, và tài trợ các công trình liên quan đến
phát triển xa lộ chính yếu và phụ và công trình phụ trợ liên bang. Nếu đa số cư
dân chấp thuận, Quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để tài trợ những
cơ sở được mô tả. Những chương trình hiện tại của Quận sử dụng trái
phiếu mà có thể được cuộc trưng cầu dân ý này cho phép được nêu dưới
đây. Trong tương lai quận có thể thay đổi các chương trình cụ thể này,
nhưng trong trường hợp đó Quận phải sử dụng nguồn vốn cho mục đích
được mô tả trong câu hỏi để bỏ phiếu này.

Hiện tại Quận dự định sử dụng số tiền từ cuộc trưng cầu dân ý trái phiếu
$120,000,000 này để tài trợ cho phần đóng góp của Quận Fairfax trong
chương trình phát triển vốn của Cơ Quan Giao Thông Khu Vực Đô Thị
Washington (Metro’s).

Mục tiêu của Chương trình Phát triển Vốn là để đem lại dịch vụ giao thông vận tải
công an toàn và đáng tin cậy, và điều này bao gồm chi tiêu trong 8 mục sau:
phương tiện đi lại và đồ phụ tùng của phương tiện đi lại, nâng cấp cơ sở hạ tầng
hệ thống đường tàu; hệ thống điện và kỹ thuật đường tàu; đường tàu và kết cấu;
công trình cho người đi bộ; thiết bị bảo trì; và các thiết bị liên quan đến hành
khách khác. Ưu tiên nhiều nhất là việc cải thiện an toàn cho hệ thống, bao gồm
nhưng không giới hạn ở việc sửa chữa lại hệ thống cảnh báo đường tàu và xe
buýt, mua thiết bị để tăng cường bảo vệ nhân công làm đường tàu, và thêm các
tính năng an toàn mới cho xe điện và xe buýt hiện tại.

Chương trình của Cơ Quan Giao Thông Khu Vực Đô Thị Washington (Metro’s) là
chương trình 6 năm trị giá $6.0 tỉ, bao gồm $950 triệu trong năm tài chính 2017.
Chương trình 6 năm gồm có việc mua 300 xe điện để thay mới, 20 xe buýt, và xây
dựng nhà xe buýt mới (gồm có một nhà xe trong Quận Fairfax). Phần đóng góp
của Quận Fairfax trong chương trình phát triển vốn 6 năm là $182 triệu. Quận
Fairfax dự định sử dụng trái phiếu được cho phép trong cuộc trưng cầu dân ý này,
cùng với nguồn vốn tiểu bang và các nguồn vốn khác, để tài trợ cho phần đóng
góp của Quận cho Chương trình Phát Triển vốn 6 năm.

Giải trình này được soạn thảo, in ấn và phân phát ở những địa điểm bỏ
phiếu theo Đạo Luật Virginia § 24.2-687.
http://www.fairfaxcounty.gov/bond/2016-transportation-explanation-vietnamese.pdf