Giải Trình Về Trái Phiếu Các Cơ sở Phát Triển Dịch Vụ Nhân Sinh/Cộng Đồng


Theo tin Quận Fairfax
Câu hỏi để Bỏ Phiếu

Liệu Ban giám sát Quận Fairfax, Virginia, có thể thỏa thuận một khoản
nợ, mượn tiền và phát hành trái phiếu với khoản tiền tổng cọng tối đa
là $85,000,000 để cấp vốn tài trợ cho chi phí các cơ sở dịch vụ nhân
sinh và phát triển cộng đồng, gồm có việc xây và xây lại các trung
tâm cộng đồng, nơi lưu trú và mua đất và thiết bị hay nơi đáng quan
tâm không?

Giải trình

Luật Virginia cho phép chính quyền quận Fairfax được vay tiền để mua đất và xây
dựng các dự án bằng cách phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung. Trái phiếu nghĩa
vụ chung được bán cho các nhà đầu tư, và trái phiếu được trả lại dần tùy theo
nguồn thu tương lai của Quận. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu được sử dụng
để tài trợ cho nhiều dự án của Quận. Nguồn tài chính trái phiếu cho phép chi phí
cho các dự án của Quận được trả lại trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi phát
sinh khoản nợ này, Cử tri của Quận phải ủy quyền cho Quận được vay các khoản
tiền này.

Trưng cầu dân ý này hỏi cử tri quận Fairfax liệu Ban giám sát Quận Fairfax,
Virginia, có thể thỏa thuận một khoản nợ, mượn tiền và phát hành trái
phiếu với khoản tiền tổng cọng tối đa là $85,000,000 để cấp vốn tài trợ cho
chi phí các cơ sở dịch vụ nhân sinh và phát triển cộng đồng. Nếu đa số cư
dân chấp thuận, Quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để tài trợ những
cơ sở được mô tả. Những chương trình hiện tại của Quận sử dụng trái
phiếu mà có thể được cuộc trưng cầu dân ý này cho phép được nêu dưới
đây. Trong tương lai quận có thể thay đổi các chương trình cụ thể này,
nhưng trong trường hợp đó Quận phải sử dụng nguồn vốn cho mục đích
được mô tả trong câu hỏi để bỏ phiếu này.

Hiện tại Quận dự định sử dụng $48 từ trái phiếu từ cuộc trưng cầu dân ý này để
cải tạo và thay thế các Nhà Lưu Trú (Shelter) của Quận. Nhà lưu trú Patrick
Henry, Embry Rucker, Eleanor Kennedy và Bailey’s là những cơ sở quá cũ với hệ
thống xây dựng vượt quá vòng đời. Các cơ sở được xây dựng hay cải tạo lần gần
nhất cách đây chừng 30 năm. Tất cả các cơ sở đều được sử dụng nhiều và bị cũ
kỹ, mục nát 24/7. Ngoài ra, các nhà Lưu Trú này không còn đáp ứng nhu cầu
“khủng hoảng/khẩn cấp” cho những người và gia đình vô gia cư. Quận sẽ dùng
trái phiếu để tài trợ các dịch vụ nhà ở khẩn cấp và các giải pháp nhà ở lâu dài ở
một địa điểm. Các nhà Lưu trú của Quận đều đầy chỗ hàng đêm trong tuần suốt
cả năm.

Hiện tại Quận dự định sử dụng $37 còn lại từ trái phiếu để xây mới Trung
Tâm cho Người Cao Niên Sully, trung tâm này đem lại các hoạt động và
chương trình xã hội, giải trí, và y tế/ lành mạnh cho người lớn tuổi, cần phải
được chuyển đi nơi khác bởi vì nơi hiện tại nằm đúng ở chỗ hiện đang được
thiết kế để làm một nút giao mới. Trung Tâm Cho Người Cao Niên Lorton,
cũng đem lại các chương trình cho người cao niên, hiện là chỗ thuê mà hợp
đồng sẽ hết hạn vào năm 2018. Trái phiếu sẽ tài trợ việc xây dựng Trung
Tâm Cho Người Cao Niên Sully và Lorton thay cho các cơ sở cũ. Những
Trung Tâm Cộng Đồng Mới Này tiếp tục đem lại các chương trình cho người
cao tuổi, trong lúc đó đáp ứng được các nhu cầu cộng đồng khác, như
chương trình sau giờ học cho trẻ em và thanh thiếu niên, các chương trình y
tế và lành mạnh cho thanh niên và người lớn.

Tăng cường các dịch vụ này ở các cơ sở Sully và Lorton phù hợp với nỗ lực
phát triển các địa điểm đa dịch vụ của Quận
Giải trình này được soạn thảo, in ấn và phân phát ở những địa điểm
bỏ phiếu theo Đạo Luật Virginia § 24.2-687.
http://www.fairfaxcounty.gov/bond/2016-human-services-explanation-vietnamese.pdf