Thông tin cho các gia đình về những nguồn trợ giúp về sức khỏe tâm thần sẵn có trong FCPS và từ cộng đồng


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cam kết cung cấp thông tin cho các gia đình về những nguồn trợ về sức khỏe tâm thần sẵn có nội trong FCPS và từ các đối tác của chúng tôi trong cộng đồng.

Như các học sinh bắt đầu nghỉ mùa đông, chúng tôi muốn đảm bảo các học sinh và gia đình biết về những nguồn trợ quan trọng có sẵn, ngay cả khi các trường học đóng cửa.

CrisisText (Điện Văn trong Tình Thế Khủng Hoảng) là một công cụ tin nhắn văn bản cho những học sinh và phụ huynh nào cần được giúp đỡ với sức khỏe tâm thần, trầm cảm, hay những ý nghĩ về quyên sinh. ̣ Đây là một nguồn trợ giữ kín, an toàn, và không-phán xét khi cần một ai đó để nói chuyện. Những cố vấn được đào tạo về khủng hoảng để đáp ứng cũng có thể cung cấp thông tin về những nguồn trợ khẩn cấp trong cộng đồng. CrisisText có sẵn trên FCPS Mobile App (Ứng Dụng Di Động) hay bằng cách gởi một bản văn NEEDHELP (CẦN GIÚP ĐỠ) đến 85511. CrisisText được tạo nên như một nguồn trợ từ cộng đồng qua sự hợp tác giữa FCPS, Chánh Quyền Quận Fairfax, Hội Đồng Dịch Vụ Cộng Đồng Fairfax-Falls Church và Dịch Vụ PRS (www.prsinc.org/crisislink/ ). Giới trẻ cũng có thể gọi 703-527-4077 nếu các em muốn tiếp chuyện trực tiếp với người nào.

Những nguồn trợ cộng đồng khác có sẵn qua:

Trung Tâm Khẩn Cấp Hội Đồng Dịch Vụ Cộng Đồng Merrifield: 703-573-5679

Giờ-Làm-Việc của Hội Đồng Dịch Vụ Cộng Đồng Merrifield (không cần lấy hẹn): Thứ Hai-Thứ Sáu 9-5 về việc kiểm lọc và thẩm định của những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi. 703-383-8500

Đơn Vị Lưu Động về Khủng Hoảng: 1-844-627-4747

Đường Dây Cứu Sinh Ngăn Ngừa Quyên Sinh Toàn Quốc: 1-800-273-TALK (8255)