Tết Festival 2017 La Vang Talent Show


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/270-t%E1%BA%BFt-festival-2017-talent-show