Hội Chợ Tết La Vang Talent Show 2017


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/269-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A3-t%E1%BA%BFt-2017-talent-show