Trường Công Quận Fairfax Thông Báo Nộp Đơn Xin Ghi Danh Cho Cuộc Xổ Số Học Trường Tiểu Học Chuyên Môn trong năm học 2017-18 bắt đầu Ngày 27 Tháng 2 và kết thúc vào Ngày 27 Tháng 3


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Nộp Đơn Xin Học Trường Tiểu Học Chuyên Mở Ngày 27 Tháng 2; Hạn Chót là Ngày 27 Tháng 3

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ nhận các đơn xin học những chương trình trường tiểu học chuyên bắt đầu ngày 27 tháng 2. Trường Tiểu Học Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 2 trong năm học 2017-18; Trường Cấp Lớp Cao Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học cũng sẽ nhận những đơn xin cho các học sinh ở cấp lớp 3 và 4.

Trường Tiểu Học Hunters Woods chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh nào sẽ nhập học từ Mẫu Giáo-Lớp 6 trong năm học 2017-18. Tuyển sinh cho các chỗ còn trống tại trường chuyên được dựa trên cuộc xổ số; ghi danh học cho cuộc xổ số kết thúc vào ngày 27 tháng 3. Mới cho năm nay, tiến trình xổ số là trực tuyến và các phụ huynh sẽ được thông báo cho biết hiện trạng về đơn xin học của con em qua điện thơ.
Biết thêm thông tin về cuộc sổ số trường chuyên.
https://www.fcps.edu/registration/elementary-magnet-school-lottery?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=