Các Học Sinh Trung Học FCPS Được Mời Đến Dự Hội Chợ Việc Làm Thanh Thiếu Niên Năm 2017


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Các học sinh trung học Quận Fairfax tìm kiếm lần đầu tiên việc làm bán-thời gian, cơ hội việc làm hè và theo mùa, hay muốn thêm thông tin về đường hướng nghề nghiệp có thể có được mời đến dự một trong bốn hội chợ việc làm thanh thiếu niên sắp tới tại Quận Fairfax. Các doanh nghiệp và cơ quan địa phương sẽ có mặt để cung ứng một loạt những cơ hội kể cả việc làm bán-thời gian, tập sự, và công việc tự nguyện cho những học sinh tương lai. Những chỗ gian hàng miễn phí được cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương. Hai hội chợ việc làm đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 tại Trường Trung Học Chantilly và Trường Trung Học Oakton.
Xin tìm hiểu thêm về những hội chợ việc làm thanh thiếu niên.
https://www.fcps.edu/news/fcps-high-school-students-invited-2017-teen-job-fairs