Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt 2017 được Tổ Chức Ngày 1 Tháng Tư tại Trung Học Tổng Hợp Hayfield


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt 2017 được Tổ Chức Ngày 1 Tháng Tư tại Trung Học Tổng Hợp Hayfield

ệ Trường Công Quận Fairfax sẽ tổ chức buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt hằng năm thứ mười hai vào ngày Thứ Bảy 1 tháng 4, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ trưa tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield.

Buổi hội họp, được soạn ra cho các phụ huynh và nhà giáo dục của những học sinh nào hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay có những khó khăn học tập hay nhu cầu đặc biệt, sẽ có Nancy Mather, Tiến Sĩ, giáo sư giáo dục đặc biệt tại Đại Học Arizona, là người diễn giả chánh. Mather sẽ thảo luận “Elephant in the Room (Con Voi trong Phòng): What We Overlook Regarding Struggling Readers (Những Gì Chúng Ta Bỏ Sót Liên Quan Đến những Độc Giả Có Khó Khăn),” sẽ đề cập các vấn đề ảnh hưởng đến việc nhận biết những học sinh nào có khó khăn về đọc và các can giúp thích nghi.

Một danh sách những chi tiết buổi hội họp, hội thảo, và thông tin ghi danh có sẵn trực tuyến.