Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh


Cáo phó – Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh, từ trần tại Virginia, hôm nay Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017.
Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Để tường, và để tiện việc thăm viếng, phân ưu,
và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C