Con Em Năm Cuối Trung Học Có Truy Tìm Đại Học Hợp Đúng cho Mùa Thu Tới Không? Xin Kiểm Xem Danh Sách các Trường và Viện Đại Học Vẫn Còn Nhận Đơn Xin Học


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Quý vị có biết học sinh năm cuối trung học nào vẫn còn đang tìm kiếm đại học hợp đúng phù hợp cho mùa thu không? Hiệp Hội Toàn Quốc về Tư Vấn Thu Nhận vào Đại Học (National Association for College Admission Counseling (NACAC)) đã phổ biến danh sách các trường và viện đại học mà đang nhận đơn xin học từ các sinh viên năm đầu hay chuyển trường sắp tới cho mùa thu 2017.
https://www.nacacnet.org/news–publications/Research/CollegeOpenings/

Các học sinh và gia đình được khuyến khích sử dụng công cụ nầy để truy tìm các đại học trên toàn Hoa Kỳ mà vẫn còn chỗ học trống.

Các người sử dụng có thể thu hẹp danh sách các trường bằng tiểu bang và cũng nhìn xem trường nào vẫn còn trợ giúp tài chánh, bao gồm những học bổng, cũng như là chỗ ở còn trống. Các học sinh và gia đình được khuyến khích nên tiếp xúc với cố vấn và chuyên viên trung tâm nghề nghiệp của trường với bất cứ những điều thắc mắc nào.