Cơ Hội Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế của FCPS năm 2018


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Con em có thể trải nghiệm thế giới trong một Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế Học của FCPS. Công dân toàn cầu là một kỹ năng then chốt của thế kỷ thứ 21 thiết yếu cho sự thành công về học vấn và chuyên nghiệp. Những chương trình nầy phát huy sự thăm dò sâu-rộng, hiểu biết văn hóa nhiều hơn, và học tập thực-hành gắn liền với giáo trình của FCPS ở các quốc gia khắp thế giới.

Có thêm chi tiết hay ghi danh theo học.
https://www.fcps.edu/international-study-travel-service-learning-program?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

Đêm Thông Tin Phụ Huynh vào Ngày 24 Tháng 5

Buổi họp lợi ích cho phụ huynh để cung cấp thêm thông tin về những cơ hội Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế Học năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư 24 Tháng 5, tại Willow Oaks Corporate Center, 6:30 đến 7:30 tối.

Xin ghi danh ở đây nếu quý vị trù tính đến dự.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjM7QpRpr7fV3MPNJaSZzqsopzCQV9G81k6cRFKnPaR1JXQ/viewform?utm_name