Thành Phố Fairfax Mở Trung Tâm Tránh Nóng Green Acres Center Cho Dân Khi Nắng Nóng