Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2018 và ngày đầu năm mới 2019


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2018 và ngày đầu năm mới 2019

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Kỳ nghỉ đóng cửa và Dịch vụ thông tin: đêm Giáng sinh, Giáng sinh, ngày đầu năm mới
Thông tin bao gồm rác và tái chế lịch trình bộ sưu tập
Ngày cuối: 2018/12/07 14:30

Thứ Hai 24 Tháng 12, năm 2018
văn phòng chính quyền thành phố – đóng
Chung Tòa án quận – đóng
Tái chế Trung tâm -closed
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – đóng
CUE Bus – dịch vụ thường xuyên cho đến khi dịch vụ kết thúc vào 07:00
R efuse và tái chế -service theo đúng tiến độ
Thứ ba 25 Tháng 12, 2018
văn phòng chính quyền thành phố – đóng
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch -closed
CUE Bus – không có dịch vụ
R efuse và tái chế – không thu thập; Thứ ba và thứ tư các tuyến đường được thu thập trên 12/26

Thứ Ba 1 Tháng 1, 2019
văn phòng chính quyền thành phố – đóng
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch -closed
CUE Bus – không có dịch vụ
R efuse và tái chế – không thu thập; Thứ ba và thứ tư các tuyến đường được thu thập trên 1/2/19
Holiday Closures and Service Information: Christmas Eve, Christmas, New Year’s Day
Information includes refuse and recycling collection schedules
Post Date:12/07/2018 2:30 PM

Monday, December 24, 2018
City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center —closed
Fairfax Museum and Visitor Center — closed
CUE Bus — regular service until service ends at 7 pm
Refuse and recycling —service as scheduled
Tuesday, December 25, 2018
City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center —closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Tuesday and Wednesday routes collected on 12/26

Tuesday, January 1, 2019
City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center —closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Tuesday and Wednesday routes collected on 1/2/19
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8063/18?backlist=%2f%3ffbclid%3dIwAR2IhhYioBpF1UvKLG3n06RjOM0hjFCK_s3_Oevr6mzj5hQEe1ISDlWjKZA