Các địa điểm bỏ phiếu Satellite bắt đầu mở từ thứ Năm ngày 17 tháng 10 cho đích thân bỏ phiếu khi vắng mặt vào thứ Ba ngày 5 tháng 11 trong cuộc tổng tuyển cử 2019


Theo tin Quận Fairafax

Các địa điểm bỏ phiếu Satellite bắt đầu mở từ thứ Sáu ngày 17 tháng 10 cho đích thân bỏ phiếu khi vắng mặt vào thứ Ba ngày 5 tháng 11 trong cuộc tổng tuyển cử 2019IN-PERSON ABSENTEE VOTING LOCATIONS
NOVEMBER 5, 2019 GENERAL & SPECIAL ELECTIONS

Absentee Voting at the Fairfax County Government Center
Address: 12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035 (Conference Rooms 2/3)
Please Note: In-Person Absentee voting locations are CLOSED on Sundays
Please Note: In-Person Absentee voting is CLOSED on October 14 (Columbus Day)

September 20-October 16
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Thursdays: 8:00 a.m.-7:00 p.m.
Saturdays October 5 & 12: 9:00 a.m.-5:00 p.m.

October 17-November 2
Weekdays: 8:00 a.m.-7:00 p.m.
Saturdays: 9:00 a.m.-5:00 p.m.

Franconia Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
6121 Franconia Road
Alexandria, VA 22310
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/franconia-governmental-center

Lorton Library
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
9520 Richmond Highway
Lorton, VA 22079
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/lorton-library

Mason Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
6507 Columbia Pike
Annandale, VA 22003
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/mason-governmental-center

McLean Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
1437 Balls Hill Road
McLean, VA 22101
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/mclean-governmental-center

Mount Vernon Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
2511 Parkers Lane
Alexandria, VA 22306
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/mount-vernon-governmental-center

North County Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
1801 Cameron Glen Drive
Reston, VA 20190
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/north-county-governmental-center

Providence Community Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
3001 Vaden Drive
Fairfax, VA 22031
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/providence-community-center

Sully Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
4900 Stonecroft Boulevard
Chantilly, VA 20151
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/sully-governmental-center

West Springfield Governmental Center
VOTING HOURS:
October 17-November 2
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday…3 p.m. to 7 p.m.

Saturday October 19, 26, & November 2
9 a.m. to 5 p.m.

ADDRESS:
6140 Rolling Road
Springfield, VA 22152
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee-locations/west-springfield-governmental-center
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee