Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Clifton trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Thị Trấn Clifton
Bầu Tổng Tuyển Cử
Thứ ba, ngày 5 tháng 5, 2020

Bỏ Phiếu
Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn.

Thị Trưởng
Chỉ bỏ phiếu cho một

William R. Hollaway

______________________

Viết thêm tên

Thành Viên Hội Đồng Của Thị Trấn
Bỏ phiếu không quá năm

Melissa J. Milne
Regan P. McDonald
Darrell D. Poe
Stephen R. Effros
Patrick L. Pline

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên

Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.