Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Quận Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020


Theo tin Google translation trên trang mạng Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia

Lịch trình tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ của Quận Fairfax ở tiểu bang Virginia vào ngày 25 tháng 5 năm 2020

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Quận Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020
Ngày 18 tháng 5 năm 2020
Các văn phòng của Chính phủ Quận Fairfax đóng cửa vào Thứ Hai 25 tháng 5 năm 2020 cho kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ. Trong khi hầu hết các tòa nhà và văn phòng chính phủ đã bị đóng cửa thực tế kể từ ngày 27 tháng 3 Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳđể đối phó với đại dịch COVID-19, chính quyền quận vẫn mở và cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu trực tuyến , qua điện thoại và qua thư. Để biết thông tin lịch trình cụ thể, vui lòng xem trang trạng thái hoạt động của chúng tôi . .
Memorial Day Schedule May 25, 2020
May 18, 2020
Fairfax County Government offices are closed Monday, May 25, for the Memorial Day holiday. While most government buildings and offices have been physically closed since March 27 in response to the COVID-19 pandemic, the county government has remained open and is providing many essential services online, by phone and by mail. For specific schedule information, please see our operating status page.
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/memorial-day-schedule-may-25-2020