Quận Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2020


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Quận Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2020
Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 3 tháng 7; Cập nhật coronavirus (COVID-19)
Thông báo:
Thứ Hai, 29/11/2020 – 8:45 sáng
Các văn phòng chính quyền quận Fairfax đóng cửa vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7 để vinh danh ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ . Trong khi hầu hết các tòa nhà và văn phòng chính phủ đã bị đóng cửa thực tế kể từ ngày 27 tháng 3 để đối phó với đại dịch COVID-19, chính quyền quận vẫn mở và cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu trực tuyến , qua điện thoại và qua thư. Quận cũng đang chuyển sang giai đoạn Ba vào ngày 1 tháng Bảy.

Để biết thông tin lịch trình cụ thể cho kỳ nghỉ Ngày quốc khánh:

July 3 Independence Day Holiday; Coronavirus (COVID-19) Updates
Alert:
Mon, 06/29/2020 – 8:45 am
Fairfax County Government offices are closed Friday, July 3, in honor of the Independence Day holiday. While most government buildings and offices have been physically closed since March 27 in response to the COVID-19 pandemic, the county government has remained open and is providing many essential services online, by phone and by mail. The county is also moving to Phase Three status on July 1.

For specific schedule information for the Independence Day holiday:https://www.fairfaxcounty.gov/july-3-independence-day-holiday-coronavirus-covid-19-updates