Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành phố Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ Năm 2020


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Kỳ nghỉ lễ: Ngày quốc khánh

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 (quan sát)
Văn phòng chính quyền thành phố – đóng cửa
Tòa án quận – đóng cửa
CUE Bus – dịch vụ thường xuyên
CẬP NHẬT: Từ chối và tái chế (recycle) – bộ sưu tập thường xuyên

Thứ bảy ngày 4 tháng 7
Xe buýt CUE – dịch vụ thứ bảy

Thông tin: email , 703.385.7800
Holiday Closures: Independence Day
Post Date:06/24/2020
Friday, July 3 (observed)
City government offices — closed
General District Court — closed
CUE Bus — regular service
UPDATED: Refuse and recycling — regular collection

Saturday, July 4
CUE Bus — Saturday service

Information: email, 703.385.7800
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/10283/18