Hạn chót Nộp đơn Vòng 1 là lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 cho Economic Development Authority coi nếu những người ghi danh đủ điều kiện vào Vòng 2 Chương trình Fairfax City ReConnected Grant


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Fairfax City ReConnected Grant Chương trình ứng dụng Vòng 1 – Đủ điều kiện
Tổng quát:

Trong vòng sơ loại (Vòng 1) của chương trình Fairfax City ReConnected Grant (FCRG), các ứng cử viên sẽ được yêu cầu cung cấp cho Cơ quan phát triển kinh tế (EDA) thông tin cần thiết để xác nhận đủ điều kiện tham gia chương trình. EDA sẽ xác minh thông tin này và mời những người ghi danh đủ điều kiện vào Vòng 2. Thông tin được thu thập trong Vòng 1 và thông qua sự cho phép của người nộp đơn cho Ủy viên Doanh thu sẽ được sử dụng để tạo mô hình dữ liệu đo lường các ứng viên đủ điều kiện dựa trên nhu cầu tương đối của họ như kết quả của COVID-19. Công thức này sẽ được sử dụng để xác định tỷ lệ phần trăm tài trợ được phân bổ cho từng danh mục doanh nghiệp trong Vòng 2 của các ứng dụng. Doanh nghiệp nhỏ, thuộc sở hữu của phụ nữ, thuộc sở hữu thiểu số (SWaM) và cựu chiến binh sẽ nhận được ít nhất 30% tổng số tiền giao của tất cả các khoản tài trợ ReConnected (5.000 đô la & 10.000 đô la) bất kể danh mục kinh doanh.

Vào cuối ứng dụng này, các ứng cử viên được yêu cầu chọn số tiền phù hợp nhất với nhu cầu của họ, là 5.000 đô la hoặc 10.000 đô la. Điều này sẽ hỗ trợ nhân viên FCRG trong việc lập kế hoạch phân bổ quỹ trong tương lai. Trong Vòng 2 của ứng dụng, các doanh nghiệp yêu cầu 10.000 đô la sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, có thể bao gồm tường thuật, nêu chi tiết phản hồi trước đây và đề xuất của họ đối với COVID-19 và tại sao nhu cầu của họ lại vượt quá yêu cầu của chương trình cấp 5.000 đô la.

Các ứng dụng của Vòng 1 với tất cả các tài liệu đi kèm sẽ đến vào ngày 15 tháng 7 lúc 5 giờ chiều tới ReConnectedGrant@fairfaxcityeda.org.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với ReConnectedGrant@fairfaxcityeda.org.
Fairfax City ReConnected Grant Program Application Round 1 – Eligibility Qualification
Overview:
During the qualification round (Round 1) of the Fairfax City ReConnected Grant (FCRG) program, applicants will be required to provide the Economic Development Authority (EDA) with the necessary information to confirm program eligibility. The EDA will verify this information and invite eligible applicants to Round 2. Information gathered during Round 1 and through permission granted by the applicant to the Commissioner of the Revenue will be used to create a data model that measures eligible applicants based on their relative need as a result of COVID-19. This formula will be used to determine the percentage of grants allotted to each business category during the Round 2 of applications. Small, Women-Owned, Minority-Owned (SWaM) and Veteran-Owned business will receive at least 30% of the total allotment of all ReConnected grants ($5,000 & $10,000) regardless of business category.
At the end of this application, applicants are asked to pick which amount best suits their needs, either $5,000 or $10,000. This will aid the FCRG staff in the planning of future fund allocations. During Round 2 of the application, businesses requesting $10,000 will be required to provide additional information, which may include a narrative, detailing their previous and proposed response to COVID-19 and why their need is above and beyond that required of the $5,000 level program.
Round 1 applications with all accompanying documentation are due on July 15th at 5 pm to ReConnectedGrant@fairfaxcityeda.org.
If you have any questions, please reach out to ReConnectedGrant@fairfaxcityeda.org.
https://fairfaxcityconnected.com/wp-content/uploads/2020/07/FCRG_EligibilityQualificationApplicationUpdated7.7.20.pdf