FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Gia hạn Đăng ký Nhập học đến 15/7
Hệ Trường Công Quận Fairfax đã gia hạn thêm cho phụ huynh học sinh chọn lựa cho con em lối đi học cho niên khóa 2020-2021. Câu trả lời phải nộp được trước cuối ngày 15/7.

Kế hoạch đi học lại cho gia đình 2 lựa chọn:

Học tập trực tuyến toàn thời gian. Học tập dạng ảo diện đối diện 4 ngày một tuần.

Ít nhất 2 ngày một tuần đi học trực diện trong trường và học sinh làm bài vở độc lập trong những ngày không vào trường.
Một ngày mỗi tuần được dành riêng cho giáo viên soạn bài và can thiệp học tập cho một số học sinh thuộc cả hai lối học.

Phụ huynh phải trả lời trước cuối ngày 15/7 để việc lập thời khóa biểu có thể bắt đầu cho học tập dạng ảo và lớp học tại trường. Giáo viên cũng đã được yêu cầu cho biết ý thích trở lại trường và chọn lựa của họ trước ngày 15/7.

Có thêm chi tiết của kế hoạch Mở Lại Cửa Trường trên mạng.

Thông tin Liên hệ:

Thắc mắc Thường gặp về Đi Học Lại: Return to School: Frequently Asked Questions for Families.
Phim video Tổng Giám đốc họp với cộng đồng: Video:July 6 Virtual Town Hall meeting with Superintendent Brabrand.
Phim video tổng quan trường học sẽ như thế nào: Video: How School Will Look in 2020-21.
Phim video Chọn lựa Lối học và Cách Đăng ký :Video: Student Choice for 2021-21 – How to Enroll.

Hội đồng Giáo dục FCPS Chấp thuận Tựu trường Niên khóa 2020-2021 sau Lễ Lao động
Tại phiên họp ngày 9/7, Hội đồng Giáo dục đã chấp thuận đề nghị hoãn ngày đi học lại cho năm học 2020-2021 để cho nhân viên thêm thời gian lên kế hoạch giảng dạy và lập thời khoa biểu, để có thêm đào tạo phát triển chức nghiệp và hoàn thành kế hoạch chuyên chở cùng là các chi tiết công tác khác.

Lịch năm học sửa đổi hoãn ngày học đầu 2 tuần đến ngày ngày 8 tháng 9 thay vì

ngày 25/8. Lịch làm việc của các nhân viên khác không đổi, và lịch được thay đổi cho phép điều chỉnh để có thêm đào tạo phát triển chức nghiệp và giờ soạn bài giữa những ngày thứ Ba 25/8 đến thứ Năm 03/9.

Xem Lịch Niên học Thay đổi trên mạng: The revised 2020-21 school year calendar is available online.

Đường dây Điện thoại với 8 Ngôn ngữ cho Phụ huynh
Các phụ huynh học sinh nói tiếng Việt có thể gọi đường dây điện thoại để biết thông tin tổng quát về FCPS và để có được hỗ trợ nếu họ gặp rào cản ngôn ngữ khi trao đổi với con em của họ.

Cố vấn, Chuyên gia Tâm lý và Nhân viên Xã hội Nhà trường Sẵn sàng trong Mùa hè

Bạn cần tư vấn ? Mọi phụ huynh học sinh FCPS có thể lấy một hẹn dài 30 phút để hội ý với chuyên gia tâm lý hoặc nhân viên xã hội nhà trường cho chính họ hay cho con em của mình thuộc trung học cấp 2 hoặc cấp 3. Việc tư vấn cho phụ huynh cơ hội nhận được hướng dẫn làm cách nào hỗ trợ con em mình đến với sự thân tâm của chúng khi phải xa cách trường lớp. Việc hội ý cho học sinh sẽ mang đến hỗ trợ và các phương cách cho họ khi gặp khó khăn với sự hồi hộp, xúc cảm, trong sự cư xử hay trong tương quan với bạn đồng lứa hoặc với gia đình trong thời gian chưa từng thấy và đầy thử thách này.

Lưu ý: Có cơ hội tư vấn cho phụ huynh của học sinh thuộc mọi cấp lớp. Tư vấn cho học sinh chỉ có cho học sinh trung học cấp 2 và cấp 3.

Để gọi lấy hẹn: Schedule a phone consultation online. Bạn cũng có thể để lại lời nhắn tại số 571-423-4276.

Ricardy Anderson Được Bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, Stella Pekarsky vào chức Phó Chủ tịch

Hội đồng Giáo dục Quận Fairfax đã bầu Ricardy Anderson (khu Mason District) làm chủ tịch và Stella Pekarsky ( khu Sully District) là phó chủ tịch cho nhiệm kỳ một năm.

Vị chủ tịch và phó chủ tịch nhiệm chức tại phiên họp ngày 09/7 của Hội đồng Giáo dục; họ đã được bầu bởi các thành viên hội đồng tại phiên họp thường niên.