Quận Fairfax trong tiểu Bang Virginia cần Unpaid Volunteers giúp dán labels gửi thư cho hơn 150.000 phong bì thư bỏ phiếu vắng mặt trong khoảng thời gian từ Thứ Bảy ngày 12 đến ngày 19 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax Tiểu Bang Virginia [Fairfax Elections] Volunteers needed for historic absentee mail ballot processing effort (Nov 2020) URGENT NEED FOR VOLUNTEERS TO HELP WITH HISTORIC ABSENTEE MAIL BALLOT PROCESSING EFFORT We have an urgent need for unpaid volunteers to help us apply mailing labels to more than 150,000 […]