Chương Trình 1266 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Chương trình Truyền Hình Việt Nam HTĐ lần thứ 1265 sau phần tin tức và thông báo là phóng sự về AsianFest 2016 tại Maryland.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ