Chương Trình 1268 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1268 nhu thường lệ sau phần tin tức là phóng sự đặc biệt lễ bàn giao chủ tịch cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn nhiệm kỳ 2016-2018 vào ngày 25/9/2016 lúc 12;00 trưa.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ