Ghi Danh Nhận Bản Tin Mới Hàng Tháng của Cityscene và Nhận Thông Báo Alert City của Thành Phố Fairfax


Theo nguồn tin Tiếng Việt trên mạng của thành phố Fairfax

Cityscene đã sẵn sàng; Đăng ký nhận thông báo Alert City của Fairfax
Ngày đăng: 10/31/2017
Quảng cáo tiêu đề Cityscene 2014

Bản tin mới hàng tháng của Cityscene đã được xuất bản trên trang web của thành phố: bấm vào đây để lấy bản sao của bạn ngay bây giờ.

Thành phố Fairfax cung cấp bản tin nhà và kinh doanh cho bản tin. Bản sao của bản tin được gửi đến tất cả các địa chỉ của thành phố (và một số địa chỉ của Quận Fairfax chia sẻ các tuyến đường bưu điện với thành phố). Nếu bạn sống ở thành phố Fairfax và chưa nhận được bản sao của bạn vào đầu tháng, hãy liên hệ với chúng tôi .

Bản sao cũng có sẵn tại các tòa nhà thành phố của thành phố bao gồm Tòa thị chính, Green Acres, đồn cảnh sát – cũng như Thư viện Thành phố Fairfax.

Nhận thông báo khi nó được xuất bản mỗi tháng thông qua Fairfax City Alert , hệ thống cảnh báo tin điện tử của thành phố. Thành phố đã thiết lập danh mục “Thông báo Cityscene”, và các thuê bao của nó nhận được thông báo khi những vấn đề mới của The Cityscene được đăng trực tuyến.

Fairfax City Alert, một dịch vụ miễn phí của City of Fairfax, cung cấp cho các thuê bao các tin nhắn liên quan đến hàng chục chủ đề, bao gồm rác và tái chế, các sự kiện đặc biệt, Hội đồng thành phố và các cuộc họp của Hội đồng Nhà trường, cảnh báo thời tiết, đóng cửa chính phủ và nhiều hơn nữa. Thư được gửi đến dịch vụ được chỉ định bởi thuê bao: e-mail, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác. Thư chỉ được gửi tới những người đăng ký vào loại cụ thể đó và người dùng quản lý tài khoản của riêng họ – cung cấp cho người đăng ký sự linh hoạt và kiểm soát. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm và để đăng ký Fairfax City Alert. Thông tin: CityAlert@fairfaxva.gov


The Cityscene is Available Now; Sign Up for Fairfax City Alert Notification

10/31/2017

The new issue of The Cityscene monthly newsletter has been published on the city’s website: click here to get your copy right now.
http://www.fairfaxva.gov/online-services/cityscene-newsletter

The City of Fairfax provides home and business delivery of the newsletter. A copy of the newsletter is mailed to all city addresses (and some Fairfax County addresses that share postal routes with the city). If you live in the City of Fairfax and have not received your copy by the first of the month, please contact us.
http://www.fairfaxva.gov/about-us/contact-us

Copies also are available at city municipal buildings including City Hall, Green Acres, the police station — as well as the City of Fairfax Regional Library.

Receive a notice when it is published every month via Fairfax City Alert, the city’s electronic message alert system. The city has established the category “Cityscene notification,” and its subscribers receive notification when new issues of The Cityscene are posted online.
http://www.fairfaxva.gov/online-services/fairfax-city-alert

Fairfax City Alert, a free service by the City of Fairfax, provides subscribers with messages regarding dozens of topics, including trash and recycling, special events, City Council and School Board meetings, weather alerts, government closures and more. Messages are sent to the service designated by the subscriber: e-mail, telephone or other mobile device. Messages are sent only to those who subscribe to that particular category, and users manage their own accounts — giving the subscriber flexibility and control. Click here to find out more and to sign up for Fairfax City Alert. Information: CityAlert@fairfaxva.gov
http://www.fairfaxva.gov/online-services/fairfax-city-alert

http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/4408/18?backlist=%2f