Đóng cửa Ramp trên I-66 ở Route 123 có thể ảnh hưởng đến giao thông địa phương bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 8 Tháng 9 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Đóng cửa Ramp trên I-66 ở Route 123 có thể ảnh hưởng đến giao thông địa phương bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 8 Tháng 9 Năm 2018
Đóng cửa Ramp trên I-66 ở Route 123 có thể ảnh hưởng đến giao thông địa phương 9 / 4-8
Ngày cuối: 2018/09/01 10:30
Trình điều khiển trong và xung quanh thành phố có thể bị ảnh hưởng bởi vai và làn đóng cửa sau trên I-66 gần thành phố. Hãy lái xe cẩn thận và mong đợi sự chậm trễ. Khi có thể, hãy xem xét tuyến đường thay thế để tránh sự chậm trễ.

9 / 4-7: Daytime làn đơn và vai đóng cửa trên EB và WB Route 50 gần I-66 trao đổi 9:30-14:30 (đến trưa ngày 9/7)
9 / 4-7: Daytime đơn đúng hay đóng cửa ngõ còn lại trên NB và SB Route 123 (phía bắc của thành phố) 09:30-03:00 (đến trưa ngày 9/7)
9 / 4-7: ban ngày đóng cửa vai di động trên nhiều I-66 / Route 123 dốc 09:00-02:00
9 / 4-8: Nhiều ban ngày và ban đêm vai và làn đóng cửa trên I-66 giữa Fairfax County Parkway và I-495 Beltway. đóng cửa vào ban ngày còn hạn chế để làn duy nhất và nói chung là giữa trưa 11:00-03:30 (đến trưa ngày 9/7). đóng cửa ban đêm là 21:00-05:00 trừ ngày cuối tuần (sau đó đến 09:00) và có thể đa làn 10:00-05:00 (ngày thường) hoặc đến 6 giờ sáng (cuối tuần)
9 / 4-8: ban đêm đóng cửa ngõ ngay trên SB Route 123 gần I-66 09:00-05:00
9 / 4-8: ban đêm đóng cửa đoạn đường nối một phần của đoạn đường nối từ WB I-66 để SB Route 123 (với đóng cửa toàn bộ đến 15 phút) 09:00-05:00
9 / 4-8: ban đêm đóng cửa đoạn đường nối một phần của đoạn đường nối từ EB I-66 để SB Route 123 (với đóng cửa toàn bộ đến 15 phút) 09:00-05:00
9 / 4-8: ban đêm đóng cửa đoạn đường nối một phần của đoạn đường nối từ SB Route 123 để WB I-66 (với đóng cửa toàn bộ đến 15 phút) 09:00-05:00
9/7: đóng cửa ramp ban đêm (với đường vòng) của đoạn đường nối từ EB I-66 để SB Route 123 từ nửa đêm đến 04:00
9/7: đóng cửa ramp ban đêm (với đường vòng) của đoạn đường nối từ SB Route 123 để WB I-66 từ nửa đêm đến 04:00
9/7: ban đêm đóng cửa ngõ ngay trên NB Route 123 gần I-66 (với đóng cửa toàn bộ đến 15 phút) 09:00-05:00
9/7: ban đêm đóng cửa ngõ ngay trên SB Route 123 gần I-66 (với đóng cửa toàn bộ đến 15 phút) 09:00-05:00
9/7: ban đêm một phần đóng dốc của đường nối từ NB Route 123 để EB I-66 09:00-05:00

Tất cả công việc là thời tiết phụ thuộc và sẽ được dời lại nếu thời tiết khắc nghiệt xảy ra.

Công trình này là một phần của Transform 66 Bên ngoài dự án Beltway. I-66 Bên ngoài Express Lanes Beltway dự kiến ​​sẽ mở trong tháng 12 năm 2022.

Thông tin: VirginiaDOT.org , Transform66.org

Ramp Closures on I-66 at Route 123 Could Affect Local Traffic 9/4-8
Post Date:09/01/2018 10:30 AM
Drivers in and around the city may be affected by the following shoulder and lane closures on I-66 near the city. Please drive carefully and expect delays. When possible, consider alternate routes to avoid delays.

9/4-7: Daytime single lane and shoulder closures on EB and WB Route 50 near I-66 interchange from 9:30 a.m. to 2:30 p.m. (to noon on 9/7)
9/4-7: Daytime single right or left lane closures on NB and SB Route 123 (north of city) from 9:30 a.m. to 3 p.m. (to noon on 9/7)
9/4-7: Daytime mobile shoulder closures on multiple I-66/Route 123 ramps from 9 a.m. to 2 p.m.
9/4-8: Multiple daytime and nighttime shoulder and lane closures on I-66 between Fairfax County Parkway and I-495 Beltway. Daytime closures are limited to single lane and are generally midday from 11 a.m. to 3:30 p.m. (to noon on 9/7). Nighttime closures are 9 p.m. to 5 a.m. except weekends (then to 9 a.m.) and may be multi-lane 10 p.m. to 5 a.m. (weekdays) or to 6 a.m. (weekend)
9/4-8: Nighttime right lane closures on SB Route 123 near I-66 from 9 p.m. to 5 a.m.
9/4-8: Nighttime partial ramp closure of the ramp from WB I-66 to SB Route 123 (with full closure up to 15 minutes) from 9 p.m. to 5 a.m.
9/4-8: Nighttime partial ramp closure of the ramp from EB I-66 to SB Route 123 (with full closure up to 15 minutes) from 9 p.m. to 5 a.m.
9/4-8: Nighttime partial ramp closure of the ramp from SB Route 123 to WB I-66 (with full closure up to 15 minutes) from 9 p.m. to 5 a.m.
9/7: Nighttime ramp closure (with detour) of the ramp from EB I-66 to SB Route 123 from midnight to 4 a.m.
9/7: Nighttime ramp closure (with detour) of the ramp from SB Route 123 to WB I-66 from midnight to 4 a.m.
9/7: Nighttime right lane closures on NB Route 123 near I-66 (with full closure up to 15 minutes) from 9 p.m. to 5 a.m.
9/7: Nighttime right lane closures on SB Route 123 near I-66 (with full closure up to 15 minutes) from 9 p.m. to 5 a.m.
9/7: Nighttime partial ramp closure of the ramp from NB Route 123 to EB I-66 from 9 p.m. to 5 a.m.

All work is weather dependent and will be rescheduled if inclement weather occurs.

The work is part of the Transform 66 Outside the Beltway project. The I-66 Outside the Beltway Express Lanes are expected to open in December 2022.

Information: VirginiaDOT.org, Transform66.orghttps://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7709/18?backlist=%2f%3fsplash%3dhttps%253a%252f%252fresults.elections.virginia.gov%252fvaelections%252f2018%252520June%252520Republican%252520Primary%252fSite%252fLocality%252fFAIRFAX%252520CITY%252fIndex.html%26____isexternal%3dtrue