Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua tại cho Khu Y tế Fairfax bao gồm Quận Fairfax, các thành phố Fairfax và Falls Church, và các thị trấn Herndon và Vienna


SOURCE Fairfax County, Virginia
Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua tại cho Khu Y tế Fairfax bao gồm Quận Fairfax, các thành phố Fairfax và Falls Church, và các thị trấn Herndon và Vienna

Sở Y tế Quận Fairfax đã ra mắt một trang web dữ liệu mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tại Khu Y tế Fairfax. Quận này bao gồm Quận Fairfax, các thành phố Fairfax và Falls Church, và các thị trấn Herndon và Vienna.

Vì lợi ích giữ cho công chúng được thông báo trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe này trong khi vẫn duy trì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân, Sở Y tế liên tục đánh giá các cách để chia sẻ dữ liệu một cách có trách nhiệm. Quận Fairfax hiện đang báo cáo trên trang web của mình:

Tổng số trường hợp, nhập viện và tử vong.

Các trường hợp theo Địa phương. Điều này trình bày trường hợp tính cho Quận Fairfax, Thành phố Fairfax và Thành phố Falls Church.

Tỷ lệ trường hợp bằng mã Zip kết hợp. Để bảo vệ thông tin sức khỏe bí mật của cư dân, tỷ lệ trường hợp được trình bày trong Mã ZIP kết hợp được nhóm theo ba chữ số đầu tiên (ví dụ: 22030 và 22032 đều nằm trong nhóm 220).

Tỷ lệ trường hợp theo nhóm tuổi. Tỷ lệ là 100.000 cư dân và xác định sự phân bố tuổi của các trường hợp và tử vong trong khi tính đến sự khác biệt về kích thước của các nhóm tuổi.

Tỷ lệ trường hợp theo chủng tộc và dân tộc. Một so sánh phần trăm bên cạnh của các nhóm chủng tộc và dân tộc chính được trình bày.

Quỹ đạo của các trường hợp. Biểu đồ này giúp hình dung sự tăng trưởng trong tổng số các trường hợp và liệu sự tăng trưởng đó có chậm lại không.

Đường cong dịch tễ. Đường cong này cho thấy số lượng các trường hợp mới xảy ra mỗi tuần theo ngày khởi phát. Thông tin gần đây không đầy đủ do thời gian giữa kết quả tiếp xúc và phòng thí nghiệm.

Cung cấp dữ liệu này sẽ giúp cho thấy mức độ bùng phát và làm nổi bật các khu vực có thể có sự chênh lệch trong Khu Y tế Fairfax mà không vi phạm tính bảo mật của các cá nhân bị nhiễm COVID-19, theo ông Neil Addo-Ayensu, Giám đốc Y tế của Fairfax.

Một điều quan trọng cần lưu ý rằng những dữ liệu này là sự đánh giá thấp về gánh nặng thực sự của COVID-19 trong cộng đồng, vì nó phản ánh những người đang được thử nghiệm nhiều hơn một thước đo về mức độ phổ biến của virus.

Vì nhiều người có triệu chứng nhẹ đến trung bình không được chẩn đoán hoặc xét nghiệm, dữ liệu chủ yếu đại diện cho những người mắc bệnh nặng hơn và nên được giải thích thận trọng và không được sử dụng để xác định nguy cơ cá nhân, bác sĩ Addo-Ayensu nói thêm.

Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải xem dữ liệu cho Khu Y tế Fairfax trong bối cảnh dân số đông. Khu Y tế Fairfax có nhiều trường hợp nhất trong Khối thịnh vượng chung Virginia nhưng không có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất (số đo trường hợp trên 100.000 dân). Nhìn chung, tỷ lệ COVID-19 được xác nhận ở Bắc Virginia cao hơn các nơi khác trong Khối thịnh vượng chung và Fairfax có tỷ lệ tương tự như các quận lân cận.

Để biết thêm thông tin về COVID-19 và những gì bạn có thể làm để giữ an toàn cho bản thân và những người khác, vui lòng truy cập trang web của COVID-19 của quận.
Fairfax County Health Department Launches New COVID-19 Data Site for Fairfax Health District

Posted at 12:19 p.m.

The Fairfax County Health Department has launched a new data site with more information on COVID-19 cases in the Fairfax Health District. The district is composed of Fairfax County, the cities of Fairfax and Falls Church, and the towns of Herndon and Vienna.

In the interest of keeping the public informed during this health emergency while still upholding our legal responsibility to protect the privacy of individuals, the Health Department is continually evaluating ways to share data responsibly. Fairfax County is now reporting on its website:

Total Cases, Hospitalizations, and Fatalities.
Cases by Locality. This presents case counts for Fairfax County, City of Fairfax and City of Falls Church.
Case Rates by Combined Zip Code. To protect the confidential health information of residents, the case rates are being presented in combined ZIP Codes grouped by the first three digits (e.g., 22030 and 22032 are both in the grouping 220).
Case Rates by Age Group. Rates are per 100,000 residents and indicate the age distribution of cases and deaths while taking into account the size differences of the age groups.
Case Rates by Racial and Ethnic Groups. A side-by-side percent comparison of major racial and ethnic groups is presented.
Trajectory of Cases. This graph helps visualize the growth in the overall number of cases and whether that growth is slowing.
Epidemic Curve. This curve shows the number of new cases that occur per week by date of onset. Recent information are incomplete due to the time between exposure and laboratory results.
“Providing this data will help show the extent of the outbreak and highlight areas where there may be disparities in the Fairfax Health District without breaching the confidentiality of individuals with COVID-19 infection,” said Fairfax Health Director Dr. Gloria Addo-Ayensu.

“It’s important to note that these data are an underestimate of the true burden of COVID-19 in the community, as it is a reflection of who is being tested more than a measure of the virus’ prevalence.”

“Since many people with mild to moderate symptoms are not being diagnosed or tested, the data primarily represents people with more severe illness and should be interpreted with caution and not used to determine individual risk,” Dr. Addo-Ayensu added.

Likewise, it is important to view the data for Fairfax Health District in light of its large population. Fairfax Health District has the most cases in the Commonwealth of Virginia but not the highest disease prevalence (a measure of cases per 100,000 residents). Generally, rates of confirmed COVID-19 are higher in Northern Virginia than elsewhere in the Commonwealth and Fairfax has rates similar to its neighboring districts.

For more information on COVID-19 and what you can do to keep yourself and others safe, please visit the county’s COVID-19 website.