Fairfax City Connected Care Center sẽ nhận Đơn Ghi Danh cho Chương trình giữ trẻ từ lớp mẫu giáo đến lớp sáu tại Green Acres Community Center vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 8


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Trung tâm mới cho chăm sóc trẻ em lứa tuổi đi học và học tập ảo
Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Tuổi Đi Học Kết Nối Thành Phố Fairfax
08/10/2020

Cùng với Sở Công viên và Giải trí Thành phố Fairfax và Tổng Giám đốc và Trường học Thành phố Fairfax đã thành lập một trung tâm mới để hỗ trợ cư dân trong việc giữ trẻ trong độ tuổi đi học. Fairfax City Connected Care Center sẽ cung cấp một môi trường nhóm nhỏ an toàn cho trẻ em, từ lớp mẫu giáo đến lớp sáu, nơi các em sẽ được giám sát và hỗ trợ trong quá trình học ảo FCPS.

Chương trình sẽ diễn ra từ Thứ Ba – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 4 giờ chiều tại Trung tâm Cộng đồng Green Acres Community Center bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học, ngày 8 tháng 9. Đơn Ghi Danh sẽ mở vào ngày 17 tháng 8 lúc 10 giờ sáng.

Để cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh nhất có thể, việc làm sạch sẽ là ưu tiên hàng đầu. Các khu vực tiếp xúc nhiều như lớp học, vật dụng và phòng vệ sinh sẽ được làm sạch giữa các lần sử dụng và liên tục. Nhân viên dọn dẹp hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Cả nhân viên và người tham gia sẽ được kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày khi vào tòa nhà. Nhân viên sẽ luôn phải đeo khẩu trang. Trẻ em luôn được khuyến khích đeo khẩu trang.

Truy cập trang web của Fairfax City Connected Care Center để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện của chương trình, giá cả, hỗ trợ tài chính, và các Câu hỏi Thường gặp khác.
New Center for School Age Child Care and Virtual Learning
Fairfax City Connected School Age Child Care Center
08/10/2020

Together the Fairfax City Parks and Recreation Department and Fairfax City Schools and Superintendent have created a new center to assist residents with school age child care. The Fairfax City Connected Care Center will provide a safe small group setting for children, grades kindergarten through sixth, where they will have supervision and assistance during FCPS virtual learning.

The program will run Tuesday – Friday, from 8am – 4pm at the Green Acres Community Center beginning on the first day of school, September 8. Registration applications will open on August 17 at 10 am.

To provide the safest and healthiest environment possible, cleaning will be a top priority. High touch areas such classrooms, supplies and restrooms will be cleaned in between uses and constantly. Daily morning and afternoon through cleanings will be done by staff. Both staff and participants will have daily temperature and wellness checks upon entry to the building. Staff will be required to wear a mask at all time. Children will be highly encouraged to wear a mask at all times.
Visit the Fairfax City Connected Care Center webpage to find out more about program eligibility, pricing, financial assistance, and other FAQs.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/10448/18?backlist=%2f