FCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020

Video Mới Chỉ dẫn về Công nghệ cho Việc Học Dạng Ảo
Các video mới đã được đăng trên bộ phim video cho học tập trực tuyến. Chúng bao gồm các mẹo hướng dẫn về việc đăng nhập, tìm kiếm bài làm, nộp bài vào mạng Google Classroom, cùng là các sử dụng diễn đàn cho lớp học ảo Blackboard Collaborate Ultra (BBCU). Hãy xem bộ phim video cho học tập trực tuyến

Hỗ trợ Kỹ thuật Công nghệ cho Gia đình

Hãy truy cập các video và tài nguyên để trợ giúp con em học sinh trong môi trường học tạp trực tuyến tại trang Hỗ trợ Công nghệ cho Gia đình /Technology Support for Families webpage.

Làm Bài Vở Ngoài Giờ Vào Lớp
Khi chúng ta đang tiến gần đến ngày tựu trường, một câu hỏi của nhiều người là: “ Bài tập về nhà sẽ như thế nào mùa thu này? ” Đây là một câu hỏi quan trọng khi chúng ta đều làm việc từ nhà, cả ngày, và chúng ta biết rằng “ ngày học” sẽ khác đi rất nhiều so với các năm học khác.

Thứ nhất, ngày thứ Hai được dành ra làm một ngày cho một số học sinh được hướng dẫn trực tiếp bởi các thầy cô của mình, nhưng tất cả các học sinh được kỳ vọng hoàn thành thêm các bài tập mà không cần giáo viên hỗ trợ, rất giống như là bài tập về nhà thông thường. Các việc này có thể bao gồm các hoạt động luyện tập, đọc, dự án, bài nghiên cứu, xem video, bài kiểm tra, lập trình máy tính, v.v.. Thứ nhì, thời khóa biểu cho thứ Ba đến thứ Sáu đặt ưu tiên tối đa đến tương tác giữa giáo viên và học sinh, và vì thế đòi hỏi phần lớn trong ngày làm việc trực tuyến. Với quan tâm cho sức khỏe và sự thân tâm của học sinh, chúng tôi sẽ cần để ý về các kỳ vọng cho học sinh làm thêm việc vào buổi tối.

Schools have been provided the following weekly guidelines for work being completed outside of scheduled class time:

Cá trường đã được cho các hướng dẫn sau đây về việc làm bài vở bên ngoài giờ học :

Cho Học sinh Tiểu học:

Mầm non – lớp 2: 150 phút (2.5 giờ) làm việc vào ngày thứ Hai
Các cấp lớp 3 – 6: 180 phút (giờ) làm việc vào ngày thứ Hai
Thời giờ làm bài vở sẽ có thể được giảm cho các học sinh tham gia các hoạt động can thiệp như do giáo viên định đoạt
Sẽ không có bài tập về nhà cho các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hay thứ Sáu
Cho Học sinh Trung cấp và Trung học

Các Lớp Phổ thông / Lớp Danh dự : tổng cộng 60 phút cho mỗi môn học mỗi tuần
Các lớp Cao cấp AP , Advanced Placement, Dual Enrollment, và Lớp hệ Tú tài Quốc tế IB: tổng cộng 75 phút cho mỗi môn học mỗi tuần
Bài tập về nhà cần được hoàn thành vào mỗi thứ Hai hoặc làm vào những khi khác trong giới hạn
Đương nhiên, không phải mọi học sinh tiểu học và trung cấp làm việc với tốc độ như nhau. Vì thế, giáo viên sẽ dùng các chỉ đạo này cùng với phán xét nhà nghề để cho ra các bài tập hợp lý mà đặt ưu tiên đến các yêu cầu nội dung thiết yếu nhất cho học sinh. Nếu quý vị thấy con em mình gặp khó khăn hoàn thành bài vở , xin đừng ngần ngại mà liên lạc với thầy cô hay khuyến khích chúng đề cập việc đấy với giáo viên.

Trở Lại Trường: Hỗ trợ cho Học sinh với Khuyết tật
Xin mời xem trang thông tin về các hỗ trợ học tập cho Giáo dục Đặc biệt . Trang này đăng tải rất nniều dạng đề mục, bao gồm thông tin cho phụ huynh và con em học sinh ở cấp lớp Măng non -12, việc truy cập giảng dạy trong các chương trình thuộc trường mình và các thông tin về các chương trình học không phổ thông, về những chương trình giữ trẻ và trung tâm huấn nghệ công cộng, các hướng dẫn giảng dạy tại nhà hoặc dựa trên cảnh sống ở nhà , và những dịch vụ liên hệ đến nhiều cơ quan.

Từ Trang Blog Tâm thần Lành Mạnh/ Healthy Minds Blog: Hỗ trợ Con em tại Nhà trong khi Học tập Dạng Ảo

Khi chúng ta trở lại trường hôm 8 tháng 9 để bắt đầu niên học 2020-21, tất cả mọi học sinh sẽ tham gia học tập dạng ảo. Trong khi các giáo viên đang nỗ lực làm việc để hoàn thiện bài vở và việc giảng dạy, sau đây là một vài phương cách mà có thể giúp hỗ trợ con em tại nhà học tập qua dạng ảo:

FCPS Đề đạt Gautam Sethi Làm Trưởng Quản trị Thông tin
Tổng Giáo đốc Học vụ FCPS TS Brabrand đã phong ông Gautam Sethi, hiện phục vụ là trưởng quản trị công nghệ của Học Khu quận Douglas ở tiểu bang Colorado, làm Trưởng Quản trị Phòng Công nghệ Thông tin, hiệu lực từ ngày 21 tháng 9.
Xin mời đọc thêm về ông Gautam Sethi.

Phòng Chủng ngừa Quận Faiirfax
Để trợ giúp các phụ huynh có con em cần hoàn thành các chủng được đòi hỏi để đi học trong niên khóa 2020-21, Sở Y Tế Quận Fairfax đang mở 3 phòng khám cộng đồng cho chủng ngừa trẻ nhỏ , cùng có giờ dịch vụ dài hơn để cung cấp chủng Tdap.

Các tài nguyên cho Sức khỏe Tâm Thần và các Đường Dây Gọi Khẩn 24-7
Nếu bạn đang trong một khủng hoảng sức khỏe tâm thần, hãy làm nhắn tin / text “NEEDHELP” đến số 85511, hoặc gọi điện 1-800-273-TALK, hoặc quay số 911; hay quay số 711 TTY (cho người điếc) .

Đường Dây Nóng CrisisLink Regional Hotline, số 703-527-4077. CrisisLink dành cho những ai đang có khủng hoảng hoặc là người trong gia đình hoặc là bạn muốn kiếm hướng dẫn để giúp một người thân quen bị khủng hoảng.

Đường dây khám bệnh và giới thiệu của Dominion Hospital Assessment and Referral Line: 703-536-2000.

Dich vụ Cấp cứu Nova Emergency Services: 703-289-7560.

Tốp Sự cố khủng hoảng Mobile Crisis Unit: 1-844-627-4747.

Đường dây Ngăn ngừa Tự Tử toàn quốc National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK or 1-800-SUICIDE.

Trung tâm Dịch vụ Cấp Cứu Merrifield : 703-573-5679; TTY người điếc gọi số 711 (Trung tâm Merrifield của Ban Dịch vụ Cộng đồng vùng Fairfax-Falls Church, có một dải nhiều chương trình lâm sàng. Các Dịch vụ Cấp Cứu , có nhân viên trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, làm việc với người đang gặp khủng hoảng tâm thần mà cần chăm sóc y khoa lập tức.

Plan D Nova: https://www.plandnova.org/ ( Một trang web cho các thanh thiếu niên ở vùng Bắc Virginia bị trầm cảm – #breakthestigma.)

FCPS được đề cập trong giòng tin tức
Giáo viên Quận Fairfax tìm cách thích ứng khi khởi đầu sự nghiệp trong thời đại dịch – Fairfax County teacher finds ways to adapt for career start amid pandemic
FCPS ra mắt ban trợ giúp công nghệ cho phu huynh học sinh, chuẩn bị cho học trực tuyến: FCPS launches new parent technology help desk, readies students and families for virtual learning.

Sở Công viên Quận Fairfax lập chương trình hỗ trợ học tập trực tuyến: FCPA Creates Programs to Support Online Education.

Tổng Giám dốc FCPS thảo luận với cộng đồng về giáo dục đặc biệt:
FCPS superintendent holds special-ed geared town hall.

Nối Kết Nhanh:
Các thắc mắc thường gặp cho Trở lại Trường Return to School: Frequently Asked Questions for Families.
Lịch niên học 2020-21 Standard School Year Calendar